Skip to main content

Kompetencer

Vi lægger vægt på at indgå i en struktureret samarbejdsform, der er karakteriseret ved åbenhed, tillid og stærk problemløsning i et tværfagligt samarbejde mellem kunde og leverandører.

Edora har udviklet IT-løsninger med agile metoder i mange år, og vi benytter dem i alle dele af organisationen, både i udvikling, support og administration. Vores agile teams arbejder i en flad struktur og trækker på det bedste fra de agile metoder. Når vi skal vælge hvilke af vores konsulenter, der skal indgå i opgaveløsningen for en kunde, vægter vi ikke kun dem, der har de (teknisk) bedste/mest velegnede kvalifikationer. Vi vægter også parametre som personlighed, samarbejdsevne, fleksibilitet, ansvarlighed og holdning til arbejdet højt. Det er vores erfaring, at en god kombination af teknisk/faglige og sociale kompetencer er afgørende for et velfungerende team og et godt tværfagligt samarbejde.

Vi arbejder med en bred vifte af generelle styringsmetoder herunder Scrum, IPMA, ITIL og Continuous integration/Deployment.

Videreudvikling & support

Videreudvikling af eksisterende systemer på baggrund af forbedringsønsker. Udviklingen tager udgangspunkt i det eksisterende system og nye forretningsbehov, som skal kunne understøttes. Vi har 1st, 2nd og 3rd level support. Rådgivning og support via regelmæssige statusmøder mellem projektlederne, underleverandørerne og teknikerne samt ad hoc tekniske koordinationsmøder.

Facilitering

Facilitering af eksempelvis workshops og agile processer samt rådgivning, projektstyring mv. Vi anvender Service Delivery management via ITIL og alle Edoras konsulenter på projekter er ITIL 4 Foundation certificeret.

SCRUM og Projektledelse

Vi arbejder ud fra Prince2 og IPMA (Statens IT-projektledelsesmodel) og som udgangspunkt anvender vi SCRUM-proces i udviklingsteams med daglige Standup-møder. Udvikling foregår i 14 dages sprint med release til produktion med daily burndown, sluttende med review og retrospective. Organiseringen af opgaver foregår i Jira, samt afspejles fysisk på tavler i lokalet. Definering, prioritering, udvikling og idriftsættelse af userstories. Desuden gennemføres testprocedure ud fra udførlige testcases, regressionstest og smoketests.

Test

Proces der indeholder alle livscyklusaktiviteter, både statiske og dynamiske, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere IT-løsningen for sikre, at leverancen opfylder de stillede krav. Testprocedure foregår ud fra udførlige testcases, regressionstest og smoketests.

Analyse og design

Foranalyser, tekniske analyser, arkitekturafklaringer, design eller redesign mv. Gennemførelse af kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser, hvor der fx undersøges brugerbehov eller adfærd. Indholdsstrategi og/eller struktureret opbygning af informationsarkitektur.

System og softwareudvikling

Udvikling af systemer og software på baggrund af en række specificerede forretningsbehov. Udover generelle agile metoder anvender vi XP, Pair programming og Code review.

Refaktorering og kodegennemgang

Grundlæggende gentænkning og genimplementering af dele af eller hele systemer, så disse lever op til nye behov og krav.

Installation & Drift

Installation, drift, vedligehold, hardware, software og remote overvågningsupport- og/eller drift på Windows-baserede netværksløsninger. Vi anvender relevante metoder som fx Load Balancing

Vores medarbejdere er dedi­kerede og dygtige inden for hver deres felt. Vi sætter en ære i at være med helt fremme tek­­no­logisk og prioriterer løbende agil coaching og opkvalificering af vores medarbejdere.

Ved hver ny kunde sammensætter vi de teams, der bedst matcher kunden med hensyn til erfaring, tekniske og personlige kompetencer samt kendskab til kunden og kundens fagområde og arbejdsprocesser. Vi er globalt orienterede, og alle vores med­arbejdere behersker som minimum engelsk på højt niveau i skrift og tale.

Projektleder

Vores projektledere kan indgå i en hvilken som helst af de roller, som kunden definerer, fx i Styregruppen. Profilerne har erfaring med PRINCE2 og IPMA, den Fællesstatslige IT-projektmodel, samt med agile udviklingsmetoder fra andre leverancer, samt styregrupperapportering, afvigelsesstyring og risikohåndtering.

Opgaverne dækker blandt andet: projektledelse og administration af parternes samarbejde, ressourceplanlægning, rapportering og opfølgning, kvalitetssikring af bidrag fra Kunden og kvalitetssikring af bidrag fra Leverandørens.

Forretningskonsulent/FA

Vores forretningskonsulenter kan hurtigt sætte sig ind i kundens forretningsdomæne, analysere kundens forretningsprocesser og, i samarbejde med kunden, kortlægge de forretningsmæsssige behov og finde de tekniske løsninger, der bedst opfylder kundens behov.

Facilitator

Vores facilitatorer planlægger og gennemfører workshops, design sprints, stormøder og oplæg.

SLM

Vores SLM’er er ansvarlige for at holde øje med den løbende drift og service, herunder sikre at den aftalte SLA og KPI’er bliver overholdt.

Testmanager/Tester

Testmanageren er ansvarlig for at følge op på testudførelse og sikre, at al planlægning bliver gennemført, samt at aftalt testdokumentation bliver leveret. Vores tekniske testere vil være en del af Scrum-teamet, med fokus på at håndtere de testmæssige opgaver. Testeren er en særlig kompetence i teamet, da udviklerne sideløbende arbejder med test og automatisering af disse. Kvalitetssikring af arbejdet sker løbende og foregår i teamet.

UX

Vores UX-profiler vil være en del af Scrum-teamet. Vi anbefaler at UX-kompetencerne er med i den analyserende fase, hvorved UX indgår i specifikationerne og samarbejder med kunden om analyse og design, samt udfærdigelse og kvalitetssikring af kommunikation med afsæt i brugernes sprogforståelse frem for tekniske vendinger og domæneterminologi.

IT-Arkitekt

Vores IT-arkitekter dækker over såvel infrastruktur som Enterprise-arkitekter, hvis arbejde primært omfatter design af løsninger. Endvidere kan de arbejde med data. Profilen vil typisk indgå aktivt i koordineringen i mellem andre teams fx omkring de tekniske løsningsbeskrivelser og i forretningsanalytikerteamet.

Underviser

Vi tilrettelægger vores undervisning i tæt samarbejde med kunden. Vores undervisere kender vores produkter til bunds, og kommer typisk ud til kunden i et på forhånd aftalt antal undervisningssessioner i forbindelse med implementering af en ny løsning. Dette kan suppleres/erstattes af fjernundervisning via skype, teams el. lign. Vi har desuden udviklet interaktive undervisningsmoduler, som kunden får stillet til rådighed.

Udvikler

Vi sammensætter altid et team af udviklere med forskellige individuelle kompetencer, der i fællesskab besidder de kompetencer, der skal til for at levere den ønskede funktionalitet. Der kan dog være forskellige situationer, hvor den enkelte udvikler fungerer som Subject Matter Expert.

Supporter

Supportteam tager sig af af alle kundehenvendelser der drejer sig om funktionalitet, daglig brug og opsætning  af tilbud og ressourcer. De håndterer desuden problemer, der kan opstå ved konfigurations- eller programmeringsfejl. Ved større problemer bliver en udvikler sat på opgaven.

SCRUM Master

Vores Scrum Masters er altid en fast del af Scrum-teamet. Profilen vil derfor typisk følge de almindelige retningslinjer for Scrumledelse, herunder sørge for at teamet kender og overholder Scrum / Kanban – Holde teamet fokuseret – Samarbejde med PO – Skærme teamet og fjerne forhindringer.

Edora er certificeret af Microsoft som Mic­rosoft Certified Gold Partner, og alle tek­nis­ke medarbejdere er enten Micro­soft Certified Professionals eller i gang med at blive det.

WEBSERVICES
 • SOA / EDA
 • Webservicemodellering (WSDL/XSD)
 • SOAP web-services og MS WCF
 • REST web-services
 • ASP.Net WebApi
 • Webservice sikkerhed og Certifikater (OCES, MOCES, VOCES)
TEST
 • Coded UI test
 • Test cases
 • Bug/ defect tracking
 • Test i agil udvikling
 • Usability test
 • Automatiseret test
 • Microsoft Test Management
MICROSOFT NET
 • OOA / OOD og SOLID
 • Visual Studio og C#.NET programmering
 • Entity framework (Code first/migrations)
 • Versionsstyring TFS / TFVC / GIT
 • Unit test, NUnit, MSTest
DATABASE
 • MS SQL Server
 • Master data management
 • Databasemodellering og relationsdatabase
 • T-SQL programmering
 • MS SQL Server profiler og databaseoptimering
WEB
 • Webløsninger generelt
 • Web IIS  i webfarm
 • Html
 • CSS
 • SASS og LESS
 • Responsive design
 • Javascript
WEB
 • TypeScript
 • Angular JS
 • Angular
 • Sikkerhed i webløsninger
 • MS MVC
 • Mobile platforme og App udvikling